Garantia Produselor

Garantia legala de conformitate pentru acest produs este oferita de GORILLA SPORTS ROMANIA SRL, cu sediul social in str. Poligonului nr. 1, C7, Ploiesti, jud. Prahova, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J29/2209/2021, CUI   43787676, www.gorillasports.ro, societate care in calitate de furnizor introduce pe piata si comercializeaza in Romania produsul care face obiectul garantiei.
Garantia legala de conformitate este perioada de timp in care vanzatorul iti garanteaza ca produsul/bunul vandut este conform cu specificatiile pe care s-a angajat ca le vinde. Produsul nu beneficiaza de garantie comerciala. Prezentul Certificat atestă conformitatea produsului/bunului livrat cu standardele internaţionale corespunzătoare clasei în care se încadrează produsul/bunul. Prezentul Certificat atestă faptul că drepturile dumneavoastra in calitate de cumparator si consumator, astfel cum sunt prevăzute în OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, in Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi in OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri incheiate intre vanzator si consumator.
Pentru produsele comercializate, garantia legală de conformitate este de 2 ani, ce se calculeaza de la data livrarii produsului, in baza facturii/ bonului de casa. Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data inregistrarii reclamatiei pana la data repararii sau inlocuirii produsului.
Modalitatea de asigurare a garantiei
1. Vanzatorul este raspunzator fata de cumparator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii produselor si care este constatata in termen de 2 ani de la data respectiva.
2. Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.
3. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute mai jos.
4. Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:
a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
b) gravitatea neconformităţii; sau
c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv cele prevăzute la lit. a) si b) ale aliniatul anterior.
6. Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparaţie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate, fie să obţină încetarea contractului de vânzare, in conformitate cu pct. 19, în oricare dintre următoarele cazuri:
a) vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor de la pct. 12-15 sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor de la pct. 5;
b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.
7. Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.
8. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.
9. Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.
10. După expirarea termenului prevăzut la pct. 1, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.
11. Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) fără costuri;
b) într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;
c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.
12. În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.
13. Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.
15. În cazul în care o reparaţie necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura şi cu destinaţia lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligaţia de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme şi instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării şi instalării.
16. Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.
17. În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenele prevăzute la pct. 1 se prelungesc cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.
18. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute la pct. 1 încep să curgă de la data înlocuirii.
19. Consumatorul îşi exercită dreptul de a obţine încetarea contractului de vânzare printr-o declaraţie către vânzător, prin care îşi exprimă decizia de a obţine încetarea contractului de vânzare.
În cazul în care neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare şi există un motiv de încetare a contractului de vânzare în temeiul pct. 6, consumatorul poate obţine încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum şi cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a achiziţionat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.
În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau, în conformitate cu alin. precedent, în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:
a) consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;
b) vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;
c) vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
Reclamatiile se adreseaza la sediul vanzatorului de unde a fost cumparat produsul avand obligatia de a fi insotite de dovada cumpararii in original (bon fiscal/chitanta/factura), certificatul de garantie si de o descriere a problemei observate (reclamatie scrisa, semnata si datata de cumparator). Furnizorul este abilitat pentru constatarea si solutionarea reclamatiilor.
GORILLA SPORTS ROMANIA SRL